การสร้างสมุดงาน ใน Excel 2010

          เมื่อเปิดโปรแกรม Excel 2010 ขึ้นมาใช้งานครั้งแรกนั้น จะเห็นได้ว่ามีสมุดงานขึ้นมาใช้งาน 1 ไฟล์ และในแต่ละสมุดงานนั้น ก็จะมีแผ่นงานให้ใช้งานได้ถึง 3 แผ่น แต่นอกจากสมุดงานที่โปรแกรมกำหนดให้มานั้น หากเราต้องการสร้างสมุดงานใหม่มาใช้ ก็สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 

วิธีที่ 1 การสร้างสมุดงาน (Workbook) โดยทั่วไป

          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)

          2. คลิกเลือก สมุดงานเปล่า (Blank Workbook)

          3. คลิกเลือก สร้าง (Create)

1

 

วิธีที่ 2 การสร้างสมุดงาน (Workbook) จาก Template

          เป็นการสร้าง Workbook ขึ้นมาใช้งานจากรูปแบบ Workbook ที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่ง Workbook ใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็จะมีลักษณะเหมือนต้นแบบที่ได้เลือกไว้ทุกประการ ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)

          2. คลิกเลือก ตัวอย่างแม่แบบ (Sample templates)

2

 

          3. คลิกเลือกสมุดงานที่ต้องการ

          4. คลิกปุ่ม สร้าง (Create)

3

 

          5. สมุดงานจะถูกสร้างขึ้นมาจากแม่แบบตามที่เลือก

4