HSB คืออะไร

           HSB (hue , saturation and brightness) เป็นเกณฑ์ของสีในแบบมาตรฐาน red, green, และ blue (RGB) ข้อความนี้มักจะใช้ในการอ้างอิงสีของแต่ละพิกเซลในหลอดคาโรธ (cathode ray tube) ทำให้สีทั้งหมดสามารถระบุตาม hue , saturation and brightness (หรือเรียกว่า ความสดใส) โดยสียังคงเสนอในส่วนประกอบของ RGB (red, green, และ blue) แหล่งของแสงสว่างที่มองเห็นส่วนมีพลังงานสูงกว่า ช่วงของความยาวคลื่น hue เป็นความยาวคลื่นภายในช่วงที่มองเห็นในแถบสเปคทรัม (Spectrum) ซึ่งเป็นพลังงานสูงสุดจากแหล่งกำเนิด การแสดงช่วงสูงสุดของ curves ในกราฟของความหนาแน่นกับความยาวคลื่น จากตัวอย่าง สีทั้งสามมี hue ขนาดเดียวกัน โดยความยาวคลื่นยาวกว่าเล็กน้อยประมาณ 500 mm ในช่วงสเปคทรัมของสีเหลืองและเขียว

saturation เป็นการแสดงของ bandwidth แบบสัมพัทธ์ของแสงที่มองเห็นจากแหล่งกำเนิด ในไดอะแกรม saturation ได้รับการแสดงโดยการดิ่งความชัน curves ของสีแดงเสนอภาพที่มี saturation ต่ำ สีเขียวมี saturation ที่มากกว่า และสีน้ำเงินมี saturation ปานกลาง การเพิ่ม saturation สีจะมีความบริสุทธิ์มากขึ้น

brightness เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของความหนาแน่น จากพลังงานของแหล่งกำเนิดที่มองเห็นได้ และสามารถค่าเป็นพลังงานรวม หรือเป็นความสูงของคลื่นที่มีความหนาแน่นสูงในสีแบบ RGB ความสูงของคลื่น ของสีแดง เขียว และน้ำเงิน มีช่วงจากร้อยละ 0 ถึง 100 ของความสดใสเต็มที่ ในระดับนี้สามารถนำเสนอโดยเลขฐาน 10 จาก 0 ถึง 255 หรือเลขฐาน 16 จาก 00 ถึง FF

 

ที่มา : widebase.net