MAN คืออะไร

            MAN (metropolitan area network) เป็นเครือข่ายที่ติดต่อภายในของผู้ใช้ด้วยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ในด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิภาคขนาดใหญ่กว่าเครือข่ายแบบ LAN แต่เล็กกว่าเครือข่ายแบบ WAN คำนี้ใช้กับการติดต่อภายในเครือข่ายในเมืองเป็นเครือข่ายเดี่ยวขนาดใหญ่ และใช้กับวิธีการติดต่อของเครือข่าย LAN หลายเครือข่ายโครงการเชื่อมด้วยสาย backbone เดียวกัน การใช้บางครั้งอ้างถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัย

           ตัวอย่างของเครือข่าย MAN มีหลายขนาด สามารถพบในเมืองหลวงของ LONDON ในอังกฤษ Lodz ในโปแลนด์ และ Geneva ในสวิสเซอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ บางครั้งใช้คำนี้ เรียกเครือของตัวเอง

 

ข้อมูลจาก : widebase.net