NTFS คืออะไร

            NTFS (NT file system บางครั้งหมายถึง New Technology File System) เป็นระบบไฟล์ที่ระบบปฏิบัติการ Windows NT ใช้สำหรับการเก็บและดึงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ NTFS ของ Windows NT เทียบได้กับ file allocation table (FAT) ของ Windows 95 และ High Performance File System (HPFS) ของ OS/2 อย่างไรก็ตาม NTFS ให้การปรับปรุงเหนือกว่า FAT และ HPFS ในด้านสมรรถนะ ความสามารถขยาย และความปลอดภัย

 

ส่วนการทำงานของ NTFS ได้แก่
            - ใช้แบบแผนไดเรคทอรี B-tree ในการเก็บร่องของ file cluster
            - สารสนเทศเกี่ยวกับ file cluster และข้อมูลอื่นได้รับการเก็บด้วยแต่ละคลัสเตอร์ ไม่ใช่เพียงตารางวบคุม (เหมือนกับ FAT)
            - สนับสนุนไฟล์ขนาดใหญ่มาก (ได้ถึง 2 ยกกำลัง 64 หรือประมาณ 16 พันล้านไบต์ในด้านขนาด)
            - access control list (ACL) ที่ยอมให้ผู้บริหารแม่ข่ายผู้เข้าถึงไฟล์เฉพาะ
            - รวมไฟล์บีบอัด
            - สนับสนุนชื่อบนพื้นฐานของ Unicode
            - สนับสนุนชื่อไฟล์ยาว ได้ถึง “8 x 3”
            - ความปลอดภัยข้อมูลทั้งดิสก์ยึดติดและเคลื่อนย้ายได้

 

NTFS ทำงานอย่างไร
            เมื่อฮาร์ดดิสก์ได้รับการฟอร์แม็ต (เริ่มต้น) จะได้รับการแบ่งเป็นพาร์ติชัน (partition) หรือการแบ่งหลักของพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ทางกายภาค ภายในแต่ละพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการรักษาร่องรอยของไฟล์ทั้งหมดที่ได้รับการเก็บโดยระบบปฏิบัติการ แต่ละไฟล์ได้รับการเก็บบนฮาร์ดดิสก์ใน 1 คลัสเตอร์หรือมากกว่า หรือพื้นที่ว่างของขนาดสม่ำเสมอที่กำหนดล่วงหน้า การใช้ NTFS ขนาดของช่วงคลัสเตอร์จาก 512 ไบต์ถึง 64 กิโลไบต์ Windows NT ให้ขนาดคลัสเตอร์เริ่มต้นแนะนำสำหรับขนาดไดร์ฟ ตัวอย่าง ไดร์ฟ 4 GB ค่าเริ่มต้นขนาดคลัสเตอร์คือ 4 KB (4 กิโลไบต์) หมายเหตุ คลัสเตอร์นั้นมองไม่เห็น ถึงแม้ว่าไฟล์ขนาดเล็กที่สุดใช้ 1 คลัสเตอร์ และไฟล์ 4.1 KB ใช้ 2 คลัสเตอร์ (หรือ 8KB) บนระบบคลัสเตอร์ 4 KB

            การคัดสรรขนาดคลัสเตอร์เป็นการแลกเปลี่ยนของระหว่างประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ดิสก์และจำนวนของการเข้าถึงดิสก์ที่ต้องการการเข้าถึงไฟล์ โดยทั่วไป การใช้ NTFS ฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดเริ่มต้นคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นตาม เนื่องจากข้อสมมติว่าผู้ใช้ระบบจะพึงพอใจต่อการเพิ่มสมรรถนะ (ลดการเข้าถึงไฟล์) ที่มีค่าใช้จ่ายของจำนวนรวมพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ

            เมื่อไฟล์ได้รับการสร้างด้วยการใช้ NTFS บันทึกเกี่ยวกับไฟล์ได้รับการสร้างในไฟล์เฉพาะ คือ Master File Table (MFT) บันทึกนี้ได้รับการใช้หาไฟล์ที่อาจจะกระจาย NTFS พยายามค้นหาพื้นที่จัดเก็บใกล้ชิดที่จะเก็บไฟล์ทั้งหมด (คลัสเตอร์ทั้งหมด)

            แต่ละไฟล์จัดเก็บ ตลอดจนข้อมูล ได้รับการอธิบายเป็น attributes (metadata)

 

ข้อมูลจาก : widebase.net