Table คืออะไร

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ table คือโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่ใช้ในการจัดสารสนเทศ เหมือนกับบนกระดาษ ตารางสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์มีหลายประเภมต่างกัน ซึ่งทำงานในวิธีการต่างกัน ตัวอย่างต่อไปเป็นประเภทใช้งานทั่วไป

      1) ในการประมวลผลข้อมูล table (หรือเรียกว่า array) เป็นการจัดกลุ่มฟิลด์ table อาจจะเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันถาวร หรืออาจจะปรับปรุงบ่อย ตัวอย่าง table เก็บใน disk volume ได้รับการปรับปรุงเมื่อ sector กำลังได้รับการเขียน

     2) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ table (บางเรียกว่าไฟล์) จัดสารสนเทศเกี่ยวกับ 1 หัวข้อเป็นแถวและคอลัมน์ ตัวอย่าง ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจตามปกติบรรจุสารสนเทศของลูกค้า ซึ่งจะเก็บหมายเลขบัญชี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นเป็นอนุกรมของคอลัมน์ แต่ชิ้นของข้อมูล (เช่น หมายเลขบัญชี) คือฟิลด์ใน table นั้น คอลัมน์ประกอบด้วยรายการทั้งหมดของฟิลด์เดี่ยว เช้น หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าทั้งหมด ฟิลด์ได้รับการตัดเป็นเรคคอร์ด ซึ่งเป็นชุดสมบูรณ์ของสารสนเทศ (เช่น ชุดของสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าเฉพาะ) หรือ row กระบวการค้นหาข้อมูลจะต้องจัดเข้าสู่ table

     3) decision table (มักเรียกว่า truth table) ซึ่งสามารถเป็นแบบคอมพิวเตอร์หรือเขียนบนกระดาษอย่างง่าย บรรจุรายการตัดสินใจและเกณฑ์พื้นฐานการตัดสินใจ สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับการตัดสินใจทำเป็นรายการ และกระทำในแต่ละสถานการณ์ได้รับการระบุ ตัวอย่างเบื้องต้น การจราจรสี่แยก การตัดสินใจอาจจะแสดงออกเป็น ใช่ หรือ ไม่ และเกณฑ์อาจจะเป็น ไฟเป็นสีแดง หรือ ไฟเป็นสีเขียว

decision table สามารถแทรกเข้าไปสู่ดปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลตามการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างกัน การเปลี่ยนการตัดสินใจได้รับการสะท้อนเข้าสู้โปรแกรม

      4) HTML table เป็นการจัดหน่วยของเพจหรือสร้างโครงสร้างสำหรับข้อมูลที่แสดงดีที่สุดในรูปแบบตาราง เช่น รายกรข้อกำหนด

 

ข้อมูลจาก : widebase.net