WLAN คืออะไร

      wireless LAN (หรือ WLAN สำหรับ wireless local area network บางครั้งเรียกว่า LAWN สำหรับ local area wireless network) เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อกับ LAN ผ่านการเชื่อมต่อ (วิทยุ) ไร้สาย กลุ่ม IEEE 802.11 ของมาตรฐานที่ระบุเทคโนโลยีสำหรับ LAN ไร้สาย มาตรฐาน 802.11 ใช้โปรโตคอล Ethernet และ CSMA/CA (carrier sense multiple access with collision avoidance) สำหรับเส้นทางร่วมและรวมวิธีการเข้ารหัส (encryption) อัลกอริทึม Wired Equivalent Privacy

การจัดสรร bandwidth สูงสำหรับไร้สายจะทำให้เป็นไปได้ของการวางสายต้นทุนต่ำของชั้นเรียนในสหรัฐ การจัดสรรความถี่เหมือนกันทำในยุโรป โรงพยาบาลและธุรกิจสามารถได้รับการคาดว่าจะติดตั้งระบบ LAN ไร้สายในสถานที่ LAN ไม่พร้อม

การใช้เทคโนโลยีจาก Symbionics Networks, Ltd. ผู้ปรับปรุง LAN ไร้สายที่สามารถทำให้เหมาะสมกับการ์ด Personal Computer Memory Card Industry Association (PCMCIA) สำหรับคอมพวเตอร์กระเป๋าหิ้วหรือ notebook

 

ข้อมูลจาก : widebase.net