Fiber optics คืออะไร

 

Fiber optics


                     สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, แก้วบางๆ ทำเป็นเส้นๆ ใช้เพื่อนำสัญญาณแสงในการสื่อสาร เส้นของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเล็กๆ นำมาใช้แทนสายทองแดงขนาดใหญ่ นอกจากจะช่วยลดพื้นที่ลงแล้วยังส่งข้อมูลไปได้มากกว่าอีกด้วย ใยแก้วนำแสงนิยมใช้กันในระบบเครือข่ายภายในอันทันสมัยเพราะสายประเภทนี้ไม่อ่อนไหวตามรังสีและการรบกวนอย่างอื่น และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงยังให้บริการข้อมูลแบบทันทีทันใดได้หลายประเภท