benchmark คืออะไร

          benchmark เป็นจุดอ้างอิงที่สามารถวัดได้ ในการสำรวจ (Servey) "benchmark" คือ เสา หรือที่หมายถาวรสำหรับการสร้างระดับที่ใช้เป็นฐานในการวัดระดับในเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นคำที่มีความหมายดังนี้

           1. กลุ่มของเงื่อนไขที่ใช้วัดผลิตภัณฑ์หรือระบบ ในวารสารด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการทดสอบและเปรียบเทียบเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ใหม่ โดยใช้กลุ่มการทดสอบแบบเดียวกันของโปรแกรมประยุกต์ การตอบสนองของผู้ใช้และสถานการณ์ต่าง ๆ รายการทั้งหมดในการทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นการวัด และเปรียบเทียบโดยการอ้างอิงในฐานะ benchmark

           2. โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะในการวัดระบบปฏิบัติหรือ โปรแกรมประยุกต์

           3. ผลิตภัณฑ์ที่รู้จัก ซึ่งผู้ใช้คุ้นเคยในการทำงานที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่มาเปรียบเทียบ

           4. กลุ่มของเกณฑ์การทำงานที่ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์ benchmark ของห้องปฏิบัติการ บางครั้งล้มเหลวในการสะท้อนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานจริง ด้วยเหตุนี้ Eric Raymond ได้ให้คำจำกัดความของ "benchmark" ว่า "เป็นการวัดที่ไม่เที่ยงตรงในการทำงานของคอมพิวเตอร์" อย่างไรก็ตาม benchmark สามารถใช้ประโยชน์ ถ้าต้องการทดสอบระบบปฏิบัติการ, browser, เครื่องแม่ข่าย หรือ อายุของแบตเตอรี่ของเครื่อง Note book ยังสามารถใช้โปรแกรมทดสอบได้ โดยดาวน์โหลดโปรแกรมประเภท benchmark จาก Zift-Davis Bench mark Operation