Byte คืออะไร

          ระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ byte (ไบต์) เป็นหน่วยของข้อมูลที่เป็นเลขฐานสอง 8 หลัก โดย byte เป็นหน่วยที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้แสดงตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ byte สามารถเก็บข้อความของบิตที่ต้องการใช้ในหน่วยที่ใหญ่ตามวัตถุประสงค์ของ โปรแกรมประยุกต์ (เช่นกลุ่มของบิตที่สร้างเป็นภาพสำหรับโปรแกรม เพื่อแสดงภาพหรือข้อความของบิต ซึ่งเป็นภาษาเครื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

         ในระบบคอมพิวเตอร์บางระบบ ใช้ 4 ไบต์ ประกอบเป็น 1 word โดยโพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบให้หน่วยมีประสิทธิภาพในการอ่าน และประมวลผลแต่ละคำสั่ง ในโพรเซสเซอร์บางรุ่นสามารถดูแลคำสั่งแบบ 2-byte หรือ 1-byte

         Byte มีคำย่อเป็น "B" (bit ใช้คำย่อเป็นอักษรตัวเลข "b") หน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ จะวัดเป็นทวีคูณของไบต์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ขนาด 820 MB หมายถึง ข้อมูล 820 ล้านไบต์ หรือ megabyte ทวีคูณของไบต์มีพื้นฐานจากยกกำลังของ 2 และ แสดงออกเป็นเลขฐานสิบ เช่น 1 megabyte (1 ล้านไบต์) ซึ่งมีค่าจริงคือ 1,048,576 ไบต์ (แต่ยังมีความสับสนจากผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ และดิกชันนารีบางส่วน ชี้ว่าไบต์ของหน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร ์ควรจะคำนวณด้วยกำลังของ 10 ดังนั้น megabyte จะต้องเป็น 1 ล้านไบต์แบบเลขฐานสิบ)

ในภาษาสคริปต์บางภาษาต้อง 2 ไบต์ในแสดงตัวอักษร ซึ่งเรียกส่า double-byte character sets (DPCS)