Ai คืออะไร

Artificial intelligence

          AI (ออกเสียง AYE-EYE) หรือ artificial intelligence เป็นการจำลองของกระบวนปัญญาของมนุษย์โดยเครื่องจักร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการเหล่านี้รวมถึง การเรียนรู้ (ความต้องการของสารสนเทศและกฎสำหรับการใช้สารสนเทศ) เหตุผล (การใช้กฎเพื่อไปถึงประมาณหรือสรุปนิยาม) และแก้ไขด้วยตัวเอง โปรแกรมประยุกต์เฉพาะของ AI รวมถึง expert systems, speech recognition และ machine vision