Alphanumeric คืออะไร

          ในการออกแบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ alphanumeric (บางครั้งเห็นเป็น alphameric ) ตัวอักษรเป็นการรวมโดยการชุดผสมของพยัญชนะ 26 ตัว (A ถึง Z) และตัวเลขอารบิก 10 ตัว (0 ถึง 9) ในบางการใช้ ชุดตัวอักษร alphanumeric รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ (เช่น @, & และ *) สำหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ตัวอักษร alphanumeric รวมถึงอนุพันธ์ตัวอักษร เช่น é และ ç การใช้คอมพิวเตอร์บางครั้ง เช่น ชื่อไฟล์ ตัวอักษร alphanumeric ได้รับการจำกัดตัวอักษร alphanumeric 26 ตัวอํกษรและตัวเลข 10 ตัว สำหรับการใช้อื่น เช่น การเขียนโปรแกรม สัญลักษณ์แป้นพิมพ์อื่นได้รับการอนุญาตในบางครั้ง