Circuit คืออะไร

           1) ด้านอิเลคโทรนิคส์ วงจรหรือ circuit เป็นเส้นทางระหว่างสองจุดหรือมากกว่าซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถนำพาไปได้ (circuit breaker เป็นอุปกรณ์ที่ขัดจังหวะเส้นทาง เมื่อจำเป็นต้องป้องกันอุปกรณ์อื่นที่ต่อกับวงจร ตัวอย่าง กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ)

           2) ด้านโทรคมนาคม วงจรเป็นเส้นทางแบบ discrete (เฉพาะ) ระหว่างจุดสองจุดหรือมากกว่าซึ่งสามารถนำสัญญาณไปได้ ถ้าไม่มีคุณสมบัติอื่น วงจรเป็นเส้นทางกายภาค ประกอบด้วยหนึ่งสายหรือมากกว่า (หรือเส้นทางไร้สาย) และอาจจะมีจุดสวิตชกึ่งกลาง เครือข่าย (network) เป็นการจัดวงจร ในการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ วงจรได้รับสำรองสำหรับการใช้โดยผู้ใช้หนึ่งคนสำหรับช่วงเวลาการเรียก ในการจัดแบบ dedicated หรือ leased line วงจรได้รับการสำรองไว้และสามารถใช้เฉพาะโดยเจ้าของหรือผู้เช่าวงจร

           วงจรเสมือน บางครั้งเรียกว่าวงจรตรรกะ เป็นเส้นทางระหว่างจุดสองจุดหรือมากกว่าที่ดูเหมือนเป็นสายทางกายภาค แต่เป็นหนึ่งเส้นทางออกของเส้นทางกายภาคที่เป็นไปได้จำนวนมากที่จัดขึ้นมา ได้ วงจรเสมือนถาวร (permanent virtual circuit หรือ PVC) เป็นวงจรเสมือนที่ให้การประกันการเชื่อมต่อระหว่างสองจุดหรือมากกว่าเมื่อ ต้องการโดยปราศจากการสำรองหรือยืนยันกับสายทางกายภาคเป็นพิเศษ สิ่งนี้ยอมให้หลายบริษัทแบ่งปันกลุ่มของวงจรร่วมกัน วิธีการนี้ได้รับการใช้ในเครือข่ายแบบ frame relay และเสนอการยืนยันชุดของทรัพยากรให้กับลูกค้าบริษัทโทรศัพท์ที่ราคาต่ำกว่า ถ้าลูกค้าเช่าวงจรของตัวเอง switched virtual circuit (SVC) คล้ายกับวงจรเสมือนถาวร แต่ยอมให้ผู้ใช้หมุนไปยังเครือของวงจรเสมือน