File คืออะไร

File

          1. ในการประมวลผลข้อมูล เมื่อใช้ความหมายเชิงอุปมา file (ไฟล์) เป็นกลุ่มของเรคคอร์ดที่สัมพันธ์กัน เช่น การเก็บเรคคอร์ดของลูกค้าในไฟล์ ในทางกลับกัน แต่ละเรคคอร์ดจะต้องประกอบด้วยฟิลด์ สำหรับข้อมูลแต่ละชิ้น เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า และอื่น ๆ โดยการแบ่งสารสนเทศในฟิลด์เดียวกันในแต่ละเรคคอร์ด (ทำให้เรคคอร์ดทั้งหมดตรงกัน) ไฟล์นี้จะสะดวกในการนำไปวิเคราะห์ หรือควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานแบบนี้มีความสำคัญน้อยลง จากการเข้ามาถึง database และการใช้ table เป็นวิธีการรวบรวมเรคคอร์ดและฟิลด์ข้อมูล ในระบบเมนเฟรม เป็นความหมายของ data set ในความหมายเดียวกับไฟล์ แต่มีนัยยะหมายถึง รูปแบบพิเศษของการจัดโครงสร้างที่ตระหนักกึงวิธีการเข้า (access method) แบบเฉพาะการจัดเก็บไฟล์ (หรือ data set ) ขึ้นกับระบบปฏิบัติการโดยการเก็บใน catalogs, directories หรือ folders

           2. ในระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไฟล์เป็นที่เก็บข้อมูลในระบบของผู้ใช้ (รวมตัวระบบเองและโปรแกรมประยุกต์ ) ที่สามารถควบคุม ( เช่น ย้ายจากไดเรคทอรีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง) ไฟล์จะต้องมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในไดเรคทอรีของตัวเอง บางระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ ให้คำจำกัดความไฟล์ว่า เป็นการกำหนดรูปแบบด้วยการกำหนดนามสุกลไฟล์เฉพาะ (หรือเรียกว่า file extension ) เช่น โปรแกรม หรือ executable file บางครั้งได้รับหรือต้องการชื่อนามสกุลเป็น "exe" โดยทั่วไปนามสกุลไฟล์ เป็นการอธิบายถึงรูปแบบตามที่สามารถกำหนดภายในความจำกัดของตัวอักษรที่ ยินยอม สำหรับนามสกุลโดยระบบปฏิบัติการ

 

ที่มา : widebase.net