การใช้ฟังก์ชันทางสถิติใน Excel 2007

          การใช้ฟังก์ชันทางสถิติ ในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ จากข้อมูลตัวอย่างหรือประชากร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันทางที่สำคัญ

 

1

การใช้ฟังก์ชันทางสถิติ

 

รายการของข้อมูลที่นำมาใช้ในฟังก์ชันทางสถิติ

ข้อมูลความหมาย
Number1, number2,.. เป็นอาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 อาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขซึ่งต้องการหาค่าเฉลี่ย
Actual_range เป็นช่วงของข้อมูลที่เป็นค่าสังเกตที่จะถูกใช้ทดสอบกับค่าที่คาดหมาย
Expected_range เป็นช่วงของข้อมูลที่มีอัตราส่วนของผลคูณของผลรวมแถวและผลรวม
คอลัมน์ กับผลรวมทั้งหมด
Alpha เป็นระดับนัยสำคัญ ( significance level ) ที่ใช้ในการคำนวณระดับความ
เชื่อมั่น ( confidence level )
Standard_dev เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสำหรับช่วงของข้อมูล ซึ่ง
สันนิษฐานว่าควรจะได้ทราบค่า
Size เป็นขนาดของตัวอย่างของประชากร
Array เป็นอาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลซึ่งสามารถใช้กำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์ได้
Array1 เป็นช่วงเซลล์ที่มีค่า หรือเป็นอาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลแรก หรือเป็นชุด
ของค่าที่เป็นอิสระ
Array2 เป็นช่วงเซลล์ที่ 2 ที่มีค่า หรือเป็นอาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่ 2 หรือเป็นชุดของค่าที่ไม่เป็นอิสระ
Value1, value2, … คือ อาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 อาร์กิวเมนต์ที่สามารถมีหรืออ้างถึงชนิดหลายชนิดที่แตกต่างกันของข้อมูล อย่างไรก็ตาม เพียงตัวเลขเท่านั้นที่ถูกนับ
X เป็นจุดข้อมูลที่ต้องการทำนายค่า
Known_y’s เป็นอาร์เรย์ของข้อมูลหรือช่วงของข้อมูลตัวเลขที่ใช้เป็นค่าที่ไม่เป็นอิสระ
(y)
Known_x’s เป็นอาร์เรย์ของข้อมูลหรือช่วงของข้อมูลตัวเลขที่ใช้เป็นค่าอิสระ (x)
Data_array เป็นอาร์เรย์ของหรือการอ้างอิงไปยังชุดของค่า ที่ต้องการนับหาความถี่ (ที่
ว่างและข้อความจะถูกละเว้น)
Bins_array เป็นอาร์เรย์ของ หรือการอ้างอิงไปยัง ที่ต้องการให้นับความถี่ของ
data_array ถ้าไม่มีค่าใน bins_array FREQUENCY จะส่งกลับจำนวนของ
องค์ประกอบใน data_array
Mean เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง
Cumulative เป็นค่าตรรกศาสตร์ที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น
TRUE ฟังก์ชัน NORMDIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงความถี่แบบ
สะสม ( cumulative distribution ) ถ้าค่านั้นเป็น FALSE ก็จะส่งกลับ
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นรวม ( probability mass )
K เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1
Significance เป็นค่าตัวเลือกที่ใช้ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญสำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ที่ถูก
ส่งกลับมา ถ้าไม่ใส่อะไรไว้ ฟังก์ชัน PERCENTRANK จะใช้เลขทศนิยม
สามตำแหน่ง (0.xxx%)
X_range เป็นช่วงของค่าตัวเลขของ x ที่มีความน่าจะเป็นสัมพันธ์อยู่กับแต่ละค่า
ตัวเลข
Prob_range เป็นชุดของความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับค่าใน x_range
Lower_limit เป็นขีดจำกัดล่างของค่าที่ต้องการใช้ในการหาค่าความน่าจะเป็น
Upper_limit เป็นขีดจำกัดบนของค่า (ใส่หรือไม่ก็ได้) ที่ต้องการใช้ในการหาค่าความ
น่าจะเป็น
Quart เป็นจำนวนที่ระบุค่าที่ต้องการ
Number เป็นตัวเลขที่ต้องการหาลำดับที่
Ref เป็นอาร์เรย์รายการตัวเลขหรือเป็นการอ้างอิงไปยังรายการของตัวเลข (ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกละเว้น
Order เป็นตัวเลข ที่ระบุวิธีเรียงลำดับที่ตัวเลข
New_x's เป็นช่วงหรืออาร์เรย์ของค่า x ใหม่ที่ต้องการให้ TREND ส่งค่า y ที่เป็นไป
ตามสมการ y = mx+b กลับ
Const เป็นค่าตรรกศาสตร์ที่ระบุว่าจะบังคับให้ค่าคงที่ b เท่ากับ 0 หรือไม่
Tails ระบุจำนวนทางของการแจกแจงที่ต้องการให้ใช้ ถ้าต้องการใช้การแจกแจงแบบด้านเดียว ให้ใช้ tails = 1 แล้วถ้าต้องการใช้การแจกแจงแบบสองด้านให้ใช้ tails = 2
Type เป็นชนิดของการทำ t-Test
Sigma เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (ที่ทราบอยู่แล้ว) ถ้าไม่ใส่ค่า
อะไรไว้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างจะถูกใช้

 

รูปแบบและการนำมาใช้ของฟังก์ชันฟังก์ชันทางสถิติ

ชื่อฟังก์ชันรูปแบบ/ตัวอย่างนำไปใช้ในการคำนวณ
AVEDEV AVEDEV (number1, number2, ...)
= AVEDEV (4, 5, 6, 7, 5, 4, 3) เท่ากับ
1.020408
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบน
สัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ย
ข้อมูล
AVERAGE AVERAGE (number1, number2, ...)
= AVERAGE (A1:A5) เท่ากับ 11
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์
ทั้งหมด
CHIDIST CHIDIST (x,degrees_freedom)
= CHIDIST (18.307,10) เท่ากับ 0.050001
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียว
ของการแจกแจงแบบไคสแควร์
CHITEST CHITEST(actual_range, expected_range)
= CHITEST(B3:C5,B9:C11) เท่ากับ
0.000308
ส่งกลับการทดสอบความเป็นอิสระ
CONFIDENCE CONFIDENCE(alpha,standard_dev,size)
= CONFIDENCE(0.05,2.5,50) เท่ากับ
0.692951
ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่น
(confidence interval) ของค่าเฉลี่ย
ประชากร
CORREL CORREL(array1,array2)
= CORREL({3,2,4,5,6},{9,7,12,15,17})
เท่ากับ 0.997054
ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูล
COUNT COUNT(value1,value2, ...)
= COUNT(A1:A7) เท่ากับ 3
นับจำนวนที่อยู่ในรายการของอาร์กิว
เมนต์ว่ามีเท่าไร
COVAR COVAR(array1,array2)
= COVAR({3, 2, 4, 5, 6}, {9, 7, 12, 15, 17}) เท่ากับ 5.2
ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วม ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วน
เบี่ยงเบนชนิดคู่
FDIST FDIST(x, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
= FDIST(15.20675,6,4) เท่ากับ 0.01
ส่งกลับค่า F ของการแจกแจงความ
น่าจะเป็น
FORECAST FORECAST(x,known_y's,known_x's)
=FORECAST(30,{6,7,9,15,21},{20,28, 31,38,40}) เท่ากับ 10.60725
ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเชิงเส้น
FREQUENCY FREQUENCY(data_array,bins_array)= =FREQUENCY(A1:A9,C4:C6) เท่ากับ
{0;2;5;2}
ส่งกลับการแจกแจงความถี่เป็น
อาร์เรย์แนวตั้ง
FTEST FTEST(array1,array2)
= FTEST({6,7,9,15,21},{20,28,31,38, 40}) เท่ากับ 0.648318
ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของการทดสอบ F
(F-test)
INTERCEPT INTERCEPT(known_y's,known_x's)
= INTERCEPT({2, 3, 9, 1, 8}, {6, 5, 11, 7, 5}) เท่ากับ 0.0483871
ส่งกลับส่วนตัดของเส้นถดถอยเชิง
เส้น
MAX MAX(number1,number2,...)
= MAX(A1:A5) เท่ากับ 27
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในรายการของ
อาร์กิวเมนต์
MEDIAN MEDIAN(number1,number2, ...)
= MEDIAN(1, 2, 3, 4, 5) เท่ากับ 3
ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ
MIN MIN(number1,number2, ...)
= MIN(A1:A5) เท่ากับ 2
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในรายการของ
อาร์กิวเมนต์
MODE MODE(number1,number2, ...)
= MODE({5.6, 4, 4, 3, 2, 4}) เท่ากับ 4
ส่งกลับค่าฐานนิยมในชุดข้อมูล
NORMDIST NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)
= NORMDIST(42,40,1.5,TRUE) เท่ากับ
ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติ
สะสม
PEARSON PEARSON(array1,array2)
= PEARSON({9,7,5,3,1},{10,6,1,5,3})
เท่ากับ 0.699379
ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน ( Pearson
product moment correlation)
PERCENTILE PERCENTILE(array,k)
= PERCENTILE({1,2,3,4},0.3) เท่ากับ
1.9
ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่า
ในช่วงที่ระบุ
POISSON POISSON(x,mean,cumulative)
= POISSON(2,5,FALSE)
เท่ากับ
0.084224
่งกลับค่าการแจกแจงแบบปัวซอง
PROB PROB(x_range,prob_range,lower_limit,upper_limit)
= PROB({0,1,2,3},{0.2,0.3,0.1,0.4},2)
เท่ากับ 0.1
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วง
จะอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด (limit)
QUARTILE QUARTILE(array,quart)
= QUARTILE({1,2,4,7,8,9,10,12},1)
เท่ากับ 3.5
ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ (quartile) ของ
ชุดข้อมูล
RANK RANK(number,ref,order)
= RANK(A2,A1:A5,1) เท่ากับ 3
ส่งกลับลำดับที่ของตัวเลขในรายการ
ของตัวเลข
RSQ RSQ(known_y's,known_x's)
= RSQ({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4,4})
ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์
SKEW SKEW(number1,number2,...)
= SKEW(3,4,5,2,3,4,5,6,4,7) เท่ากับ
0.359543
ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง
SLOPE SLOPE(known_y's,known_x's)
= SLOPE({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4, 4}) เท่ากับ 0.305556
ส่งกลับค่าความชันของการถดถอย
เชิงเส้น
STANDARDIZE STANDARDIZE(x,mean,standard_dev)
= STANDARDIZE(42,40,1.5) เท่ากับ
1.333333
ส่งกลับค่ามาตรฐาน (normalized
value)
STDEV STDEV(number1,number2,...)
= STDEV(A2:E3) เท่ากับ 27.46
วิเคราะห์หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
มีพื้นฐานอยู่บนค่าตัวอย่าง
STEYX STEYX(known_y's,known_x's)
= STEYX({2,3,9,1,8,7,5},{6,5,11,7,5,4, 4}) เท่ากับ 3.305719
ส่งกลับค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของค่า y ที่ถูกทำนาย
สำหรับค่า x แต่ละค่าบนเส้นถดถอย
TREND TREND(known_y's,known_x's,new_x's,const)
= TREND(B2:B13,,{13;14;15;16;17})
เท่ากับ {146172;147190;148208;149226;
150244}
ส่งกลับค่าตามเส้นแนวโน้มเชิงเส้น
TTEST TTEST(array1,array2,tails,type)
= TTEST({3,4,5,8,9,1,2,4,5},{6,19,3,2, 14,4,5,17,1},2,1) เท่ากับ 0.196016
ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ได้จาก
การทำการทดสอบ t (student's t-test)
VAR VAR(number1,number2,...)
= VAR(A2:E3) เท่ากับ 754.3
ประมาณค่าความแปรปรวนโดยใช้ค่า
ตัวอย่างเป็นพื้นฐาน
VARP VARP(number1,number2,...)
= VARP(A2:E3) เท่ากับ 678.8
คำนวณหาค่าความแปรปรวนโดยใช้
ประชากรทั้งหมดในการคำนวณ
ZTEST ZTEST(array,x,sigma)
= ZTEST({3,6,7,8,6,5,4,2,1,9},4)
เท่ากับ
0.090574
ส่งกลับค่า P สองด้านของการ
ทดสอบ z

 

2

ตัวอย่างการวางฟังก์ชันทางสถิติ STDEV เกี่ยวกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3

ตัวอย่างการวางฟังก์ชันทางสถิติ COVAR เกี่ยวกับค่าความแปรปรวนร่วม

4

ตัวอย่างการวางฟังก์ชันทางสถิติ CORREL เกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

5

ตัวอย่างการวางฟังก์ชันทางสถิติ RSQ เกี่ยวกับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

6

ตัวอย่างการวางฟังก์ชันทางสถิติ TTEST เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 2 กลุ่ม

7

ตัวอย่างตารางข้อมูลการวางฟังก์ชันทางสถิติของข้อมูล 2 กลุ่ม