ปุ่ม หรือสัญลักษณ์ที่เราอาจเห็นบนแผ่นงาน ใน Excel 2007

ปุ่มเจ็ดปุ่มที่สามารถปรากฏขึ้นติดกับเซลล์มีดังต่อไปนี้

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
ZA006043604          ปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้นเมื่อเราวางตัวชี้เมาส์บนกล่องสีฟ้าเล็กๆ ใต้ข้อความที่แก้ไขโดย อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพิมพ์การเชื่อมโยงหลายมิติหรือที่อยู่อีเมลลงในเซลล์ ปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จะ ปรากฏขึ้น ถ้าเราค้นหาข้อความที่เราไม่ต้องการแก้ไข เราสามารถกระทำได้ทั้งเลิกทำการแก้ไข หรือเปิดหรือปิดตัวเลือกการแก้ไข อัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเลือกการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วจากนั้นให้เลือกจากรายการ
ตัวเลือกการวาง
2           ปุ่ม ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม ปรากฏขึ้นที่ข้างใต้ส่วนที่เลือกที่วางแล้วของคุณ หลังจากที่คุณวางข้อความ หรือข้อมูล เมื่อคุณคลิกปุ่ม รายการที่จะให้คุณกำหนดวิธีวางข้อมูลลงในแผ่นงานจะปรากฏขึ้น
           ตัวเลือกที่มีพร้อมใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาที่คุณจะทำการวาง โปรแกรมที่คุณนำเนื้อหามาวาง และรูปแบบของข้อความที่คุณจะวาง
ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ
3          ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้นที่ข้างใต้ส่วนที่เลือกที่เติมแล้วของเราหลังจากที่เราเติมข้อ ความ หรือข้อมูลลงในแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพิมพ์วันที่ลงในเซลล์แล้วลากเซลล์ลงไปเพื่อเติมเซลล์ด้านล่าง ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้น เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม รายการตัวเลือกวิธีการเติมข้อความหรือข้อมูลจะปรากฏขึ้น
         ตัว เลือกที่พร้อมใช้งานในรายการจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณเติม โปรแกรมที่คุณจะนำเนื้อหามาเติม และรูปแบบของข้อความหรือข้อมูลที่คุณจะเติม
ติดตามข้อผิดพลาด
4          ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด จะปรากฏขึ้นติดกับเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดทางสูตร รูปสามเหลี่ยมสีเขียวปรากฏขึ้นในมุมซ้ายบนของเซลล์
เมื่อเราคลิกลูกศรที่ติดกับปุ่ม รายการตัวเลือกสำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
ตัวเลือกการแทรก
5          ปุ่ม ตัวเลือกการแทรกรูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นติดกับเซลล์ แถว และคอลัมน์ที่แทรก
         เมื่อเราคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม รายการตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น
การกระทำสมาร์ทแท็ก
6          ปุ่ม ตัวเลือกการกระทำสมาร์ทแท็กรูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นติดกับข้อความที่เราพิมพ์ลงในเซลล์ เช่นสัญลักษณ์หุ้น หรือชื่อของบุคคล
เมื่อเราคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม รายการการกระทำที่เราสามารถดำเนินการได้จะปรากฏขึ้น
นำกฎการจัดรูปแบบมาใช้กับ
7          ปุ่ม นำกฎการจัดรูปแบบมาใช้กับรูปปุ่ม ใช้เพื่อเปลี่ยนวิธีการจัดขอบเขตสำหรับการจัดรูปแบบข้อมูลที่มีเงื่อนไขในรายงาน PivotTable
เมื่อเราคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่ม รายการตัวเลือกการจัดขอบเขตจะปรากฏขึ้น