การใช้งานคำสั่งด้วยแป้นพิมพ์ หรือ คีย์ลัด ( Shortcut Key ) ใน Excel 2007

          บางครั้งเพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน โปรแกรม Excel การใช้งานคำสั่งด้วยแป้นพิมพ์ หรือ คีย์ลัด ( Shortcut Key ) จะช่วยให้มีความสะดวก และรวดเร็วมาก

สรุป คีย์ลัด ใน Excel 2007

แป้นฟังก์ชัน
F1 แสดงวิธีใช้หรือเรียกผู้ช่วย Office
Shift + F1 เปิดเผยการจัดรูปแบบ
Alt + F2 หรือ Alt + Shift + F2 บันทึกเป็น
Ctrl + S บันทึก
Shift + F3 วางฟังก์ชันลงในสูตร
Ctrl + F3 กำหนดชื่อ
Ctrl + Shift + F3 สร้างชื่อด้วยการใช้ป้ายชื่อแถวและคอลัมน์
F4 ทำซ้ำการกระทำครั้งล่าสุด
Shift + F4 ทำซ้ำการค้นหาครั้งล่าสุด ค้นหา (ค้นหาถัดไป)
Ctrl + F4 ปิดหน้าต่าง
Alt + F4 ออกจากโปรแกรม
F5 ไปที่
Shift + F2 แก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์
Shift + F5 ค้นหา
Ctrl + F5 คืนขนาดหน้าต่าง
Ctrl + F6 ย้ายไปที่หน้าต่างของสมุดงานถัดไป
Ctrl + Shift + F6 ย้ายไปที่หน้าต่างของสมุดงานก่อนหน้า
F7 คำสั่ง สะกด
Ctrl + F8 ปรับขนาดหน้าต่างใหม่
Alt + F8 แสดงกล่องโต้ตอบแมโคร
Ctrl + F9 ย่อสมุดงาน
F10 ทำให้แถบเมนูใช้งานได้ด้วยแป้นพิมพ์ต่อไป
Shift + F10 แสดงเมนูลัด
Ctrl + F10 ขยายหรือคืนหน้าต่างของสมุดงาน
F11 สร้างแผนภูมิ
Shift + F11 แทรกแผ่นงานใหม่
Ctrl + F11 แทรกแผ่นงานแมโครของ Microsoft Excel 4.0
Alt + F11 แสดงตัวแก้ไข Visual Basic
F12 คำสั่ง บันทึกเป็น
Shift + F12 คำสั่ง บันทึก
Ctrl + F12 คำสั่ง เปิด
Shift + F2 แก้ไขข้อคิดเห็นของเซลล์
Ctrl + Shift +F12 คำสั่ง พิมพ์
การป้อนข้อมูล
Enter จบการป้อนข้อมูลลงในเซลล์และย้ายลง(ปกติ)
Esc ยกเลิกการป้อนข้อมูลลงในเซลล์
Shift + Enter จบการป้อนข้อมูลลงในเซลล์และย้ายขึ้น
F4 หรือ Ctrl + Y ทำซ้ำการกระทำครั้งล่าสุด
Alt + Enter เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน
Backspace ลบอักขระทางซ้ายของจุดแทรกหรือลบการเลือก
Delete ลบอักขระทางขวาของจุดแทรกหรือลบการเลือก
Ctrl + Delete ลบข้อความจนถึงท้ายเซลล์
แป้นลูกศร ย้ายหนึ่งอักขระขึ้น ลง ทางซ้าย หรือทางขวา
Home ย้ายไปจุดเริ่มต้นของแถว
Ctrl + D เติมเต็มลง
Ctrl + R เติมเต็มไปทางขวา
Tab จบการป้อนข้อมูลลงในเซลล์และย้ายไปทางขวา
Shift + Tab จบการป้อนข้อมูลลงในเซลล์และย้ายไปทางซ้าย
การทำงานในเซลล์หรือแถบสูตร
= เริ่มต้นสูตร
Esc ยกเลิกการป้อนข้อมูลลงในเซลล์หรือแถบสูตร
& เชื่อมต่อข้อความของเซลล์ เช่น A1 & B5 ฯลฯ
Alt + = แทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ
Ctrl + ; ป้อนวันเดือนปี
Ctrl + Shift + : ป้อนเวลา
Ctrl + Shift + “ คัดลอกค่าเซลล์ด้านบนลงในเซลล์หรือแถบสูตร
Ctrl + ‘ คัดลอกสูตรด้านบนลงในเซลล์หรือแถบสูตร
Ctrl + A แสดงแผ่นสูตรหลังจากที่พิมพ์ชื่อสูตรแล้ว
Ctrl + Shift + A แทรกวงเล็บกรอกข้อมูลของฟังก์ชันสูตรที่พิมพ์
Alt + ลูกศรลง แสดงรายการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
การจัดรูปแบบเซลล์/แถว/คอลัมน์
Ctrl + Shift +F แสดงกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์
Ctrl + Shift + $ ใช้รูปแบบสกุลเงิน
Ctrl + Shift + ! ใช้รูปแบบตัวเลข (จุลภาคและทศนิยมสองตำแหน่ง)
Ctrl + Shift + ^ ใช้รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์
Ctrl + Shift + % ใช้รูปแบบเปอร์เซ็นต์
Ctrl + Shift + @ ใช้รูปแบบกำหนดเอง เวลา 22/1/1900 0:00:00
Ctrl + Shift + # ใช้รูปแบบกำหนดเอง วันที่ 22/1/1900
Ctrl + Shift + & ใช้เส้นขอบโครงร่าง
Ctrl + Shift +_ ลบเส้นขอบโครงร่าง
Ctrl + B ใช้หรือลบรูปแบบตัวหนา
Ctrl + I ใช้หรือลบรูปแบบตัวเอียง
Ctrl + U ใช้หรือลบรูปแบบตัวขีดเส้นใต้
Ctrl + 5 ใช้หรือลบรูปแบบตัวขีดฆ่า
Ctrl + 9 ซ่อนแถว
Ctrl + Shift + ( ยกเลิกการซ่อนแถว
Ctrl + 0 ซ่อนคอลัมน์
Ctrl + Shift + ) ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์
การเลือก และการแก้ไข
Shift + ลูกศร เพิ่มพื้นที่การเลือกไปตามทิศทางของลูกศรทุกเซลล์
Ctrl + Shift + ลูกศร เพิ่มพื้นที่การเลือกไปตามทิศทางของลูกศรตามเซลล์ที่มี
ข้อมูลอยู่
Ctrl + Shift + End เลือกพื้นที่จากเซลล์ที่เลือกจนครอบคลุมถึงเซลล์ที่มีงาน
พิมพ์อยู่ท้ายแผ่นงาน
Ctrl + Shift + Home เลือกพื้นที่จากเซลล์ที่เลือกจนครอบคลุมถึงเซลล์ที่อยู่ต้น
แผ่นงาน (A1)
Ctrl + Shift + Page Up เลือกจัดกลุ่มแผ่นงานก่อนหน้า
Ctrl + Shift + Page Down เลือกจัดกลุ่มแผ่นงานถัดไป
Ctrl + C คัดลอกการเลือก
Ctrl + V วางการเลือก
Ctrl + X ตัดหรือย้ายการเลือก
Ctrl + D เติมอัตโนมัติลง
Ctrl + R เติมอัตโนมัติขวา
Delete ลบเนื้อหา แต่ไม่ลบรูปแบบ
Ctrl + + เปิดเมนูแทรก\เซลล์... โดยสามารถเลือกแทรกแถวและ
คอลัมน์ได้ด้วย
Ctrl + - เปิดเมนูแก้ไข\ลบ...เซลล์หรือแถวหรือคอลัมน
Ctrl + Z,
Alt + Backspace
ยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุด
การย้ายหรือเลื่อนบนแผ่นงานหรือสมุดงาน
แป้นลูกศร ย้ายทีละเซลล์ไปตามทิศทางของลูกศร
Ctrl + 1 การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล
Tab ย้ายไปทางซ้ายทีละเซลล์จนสุดแถว
Ctrl + F6,
Ctrl + Tab
ย้ายไปสมุดงานหรือหน้าต่างถัดไป
Ctrl + Shift +F6,
Ctrl + Shift + Tab
ย้ายไปสมุดงานหรือหน้าต่างก่อนหน้า
Home ย้ายไปที่หัวแถว
Ctrl + Home ย้ายไปจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน
Page Down ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ
Page Up ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ
Alt + Page Down ย้ายไปทางขวาหนึ่งหน้าจอ
Alt + Page Up ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอ
Ctrl + Page Down ย้ายไปแผ่นงานถัดไป
Ctrl + Page Up ย้ายไปแผ่นงานก่อนหน้า
Ctrl + แป้นลูกศร ย้ายไปที่ขอบเขตของข้อมูลที่มีจนถึงเซลล์สุดท้าย
การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
Ctrl + P คำสั่งพิมพ์...เปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์