การแทรกสัญลักษณ์ ใน Word 2007

          ในงานพิมพ์เอกสารบางงานอาจมีรูปร่างสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ได้ เราต้องใช้แท็บแทรก\สัญลักษณ์ เพิ่มเข้าไปในเอกสารนั้น ๆ ได้ ดังเช่น การพิมพ์งานสอนวิชาพิมพ์ดีดเกยี่ วกับแปน้ พิมพ์ ฟ ห ก ด ่ า ส ว และ “ ” เครื่องหมายทางการค้า การจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ ฯลฯ

 

26

การแทรกสัญลักษณ์

26-2

การแทรกสัญลักษณ์เครื่องหมายทางการค้า สามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด

26-3

ตัวอย่างการแทรกสัญลักษณ์ในการพิมพ์งานสระและวรรณยุกต์ลอย